راهکارهای عمومی هوش تجاری

راهکارهای عمومی هوش تجاری و داشبورد مدیریتی

 

تیم صنایع و آی تی شرکت ویرا افزاران برای هر کدام از واحد های سازمانی داشبورد های مرتبط با آن واحد را جهت کنترل و پایش واحد توسط مدیر مربوطه طراحی می نماید.

 

حوزه های عمومی شامل :

 

راهکار هوش تجاری و داشبورد مدیریت فروش و بازاریابی
راهکار هوش تجاری و داشبورد مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه
راهکار هوش تجاری و داشبورد مدیریت اطلاعات مهندسی
راهکار هوش تجاری و داشبورد مدیریت تضمین کیفیت
راهکار هوش تجاری و داشبورد مدیریت کنترل کیفیت
راهکار هوش تجاری و داشبورد مدیریت مالی و حسابداری
راهکار هوش تجاری و داشبورد مدیریت حسابداری صنعتی
راهکار هوش تجاری و داشبورد مدیریت منابع انسانی
راهکار هوش تجاری و داشبورد مدیریت تدارکات و خرید
راهکار هوش تجاری و داشبورد مدیریت بهره وری
راهکار هوش تجاری و داشبورد مدیریت تعمیرات و نگهداری
راهکار هوش تجاری و داشبورد مدیریت انبار
image.axd