محصولات

هوش تجاری

قابلیت انجام تحلیل های آماری با روشهای آنالیز همبستگی ، آنالیز واریانس ، رگرسیون و …

نرم افزار BSC

نرم افزار BSC ارزیابی عملکرد و مدیریت استراتژیک

نرم افزار MIS

نرم افزار مدیریت اطلاعات سازمان

نرم افزار داشبورد مدیریت

مشاهده گزارش های سامانه‌های مختلف در یک صفحه و عدم نیاز به جمع آوری نرم افزارهای موجود در سازمان