کارت امتیازی متوازن

کارت امتیازی متوازن

کارت امتیازی متوازن
Balanced Scorecard
✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️

? کارت امتیازی متوازن یک رویکرد مدیریت و اندازه گیری عملکرد است.

در این رویکرد اعتقاد بر این است که معیار های مالی برای سنجش عملکرد به تنهایی کافی نیستند.

? مدیران سازمان به معیار های متوازنی نیاز دارد که بازتاب دهنده ی عوامل مختلف تاثیرگذار بر عملکرد کسب و کار باشند تا بدین وسیله بتوانند در دستیابی به عملکرد برتر و رسیدن به اهداف راهبردی سازمان مشارکت داشته باشند.

✅ رویکرد کارت های امتیازی متوازن بر این فرضیه استوار است که یک رابطه علت و معلولی بین معیارهای مربوط به آموزش، فرایندهای داخلی، مشتریان، مالی و اقتصادی بر قرار می‌کند .