کارت امتیازی متوازن Tag

کارت امتیازی متوازن Balanced Scorecard ✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️📑 کارت امتیازی متوازن یک رویکرد مدیریت و اندازه گیری عملکرد است.در این رویکرد اعتقاد بر این است که معیار های مالی برای سنجش عملکرد به تنهایی کافی نیستند.🤓 مدیران سازمان به معیار های متوازنی نیاز دارد که بازتاب دهنده ی عوامل مختلف تاثیرگذار بر عملکرد کسب و کار باشند تا بدین وسیله بتوانند در دستیابی به عملکرد برتر و رسیدن به اهداف راهبردی...

بیستر بخوانید